Skip available courses

  Available courses

  คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แรงดัน ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า มัลติมิเตอร์และออสซิโลสโคป กฏของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรความต้านทานแบบต่างๆ กฏของเคอร์ชอฟฟ์ การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน วงจร R-L-C แบบต่างๆ เพาเวอร์แฟคเตอร์การใช้เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ต่วงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและวัดหาค่าต่างๆ ของวงจร
  คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แรงดัน ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า มัลติมิเตอร์และออสซิโลสโคป กฏของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรความต้านทานแบบต่างๆ กฏของเคอร์ชอฟฟ์ การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน วงจร R-L-C แบบต่างๆ เพาเวอร์แฟคเตอร์การใช้เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ต่วงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและวัดหาค่าต่างๆ ของวงจร

  คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิง ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลการสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

  คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิง ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลการสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

  คําอธิบายรายวิชา   

          ศึกษาระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า การหา ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของสายส่งไฟฟ้าระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การหาแรงดันและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า การคํานวณหาค่าเปอร์ยูนิต 

  คําอธิบายรายวิชา   

          ศึกษาระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า การหา ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของสายส่งไฟฟ้าระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การหาแรงดันและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า การคํานวณหาค่าเปอร์ยูนิต 

  ครูที่ปรึกษา

           ครูที่ปรึกษา ปวส.1 L9 L10  นายพงษ์พันธ์  ใบสุขันธ์  และนายเกรียงศักดิ์  จ๋อมแปง