Skip available courses

  Available courses

  คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ  (Window  หรือ  Mac  OS)  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน  หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผลกระทบของการใช้เทคโนโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้

  คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ  (Window  หรือ  Mac  OS)  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน  หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผลกระทบของการใช้เทคโนโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้

  คําอธิบายรายวิชา   

          ศึกษาระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า การหา ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของสายส่งไฟฟ้าระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การหาแรงดันและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า การคํานวณหาค่าเปอร์ยูนิต

  คําอธิบายรายวิชา   

          ศึกษาระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า การหา ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของสายส่งไฟฟ้าระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การหาแรงดันและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า การคํานวณหาค่าเปอร์ยูนิต

  คําอธิบายรายวิชา   

          ศึกษาระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า การหา ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของสายส่งไฟฟ้าระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การหาแรงดันและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า การคํานวณหาค่าเปอร์ยูนิต

  คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 

  คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 

  คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ