Skip available courses

  Available courses

  ศึกษาและปฏิบัติการหาสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโครเมติค  การหาความสัมพันธ์เรื่องความร้อน ความดัน และอุณหภูมิของระบบเครื่องปรับอากาศและเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม  บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมศึกษาและปฏิบัติการหาสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโครเมติค  การหาความสัมพันธ์เรื่องความร้อน ความดัน และอุณหภูมิของระบบเครื่องปรับอากาศและเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม  บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

  ศึกษาเกี่ยวกับระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า การพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลัง โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลัง การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งกำลังไฟฟ้า การหาแรงดึงและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย และระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดสัมพันธ์ของฉนวนระบบจำหน่าย คุณลักษณะของโหลด การพยากรณ์โหลด การส่งกำลังไฟฟ้าด้วยแรงดันสูง การคำนวณระบบต่อหน่วย

  ศึกษาเกี่ยวกับระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า การพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลัง โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลัง การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งกำลังไฟฟ้า การหาแรงดึงและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย และระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดสัมพันธ์ของฉนวนระบบจำหน่าย คุณลักษณะของโหลด การพยากรณ์โหลด การส่งกำลังไฟฟ้าด้วยแรงดันสูง การคำนวณระบบต่อหน่วย

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ หลักการทําความเย็นและ ปรับอากาศเบื้องต้น ระบบทําความแบบอัดไอและแบบดูดซึม หลักการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิ ความดัน กฎของบอยส์ กฎของชาร์ลงานท่อ งานบริการคอมเพรสเซอร์งานตรวจรอยรั่วงานทําสุญญากาศงานบรรจุสารทําความเย็น งานติดตั้งและบริการเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ หลักการทําความเย็นและ ปรับอากาศเบื้องต้น ระบบทําความแบบอัดไอและแบบดูดซึม หลักการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิ ความดัน กฎของบอยส์ กฎของชาร์ลงานท่อ งานบริการคอมเพรสเซอร์งานตรวจรอยรั่วงานทําสุญญากาศงานบรรจุสารทําความเย็น งานติดตั้งและบริการเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

  ศึกษาและปฏิบัติการหาสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโครเมติค  การหาความสัมพันธ์เรื่องความร้อน ความดัน และอุณหภูมิของระบบเครื่องปรับอากาศและเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม  บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมศึกษาและปฏิบัติการหาสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโครเมติค  การหาความสัมพันธ์เรื่องความร้อน ความดัน และอุณหภูมิของระบบเครื่องปรับอากาศและเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม  บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ หลักการทําความเย็นและ ปรับอากาศเบื้องต้น ระบบทําความแบบอัดไอและแบบดูดซึม หลักการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิ ความดัน กฎของบอยส์ กฎของชาร์ลงานท่อ งานบริการคอมเพรสเซอร์งานตรวจรอยรั่วงานทําสุญญากาศงานบรรจุสารทําความเย็น งานติดตั้งและบริการเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ